A megrendelő időben és pontosan teljesíti fizetési kötelezettségeit, és konstruktívan együttműködik a gyártóval / kivitelezővel.

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén a garanciális feltételek teljesülése érdekében szükséges információkat és dokumentációt elektronikus úton megosztja a Megrendelővel.

A garancia érvényességéhez elengedhetetlen a Megrendelő által kapott útmutató szakszerű betartása. Amennyiben a garanciális probléma a Megrendelő mulasztásából, például gondatlanságából vagy az elektronikus tájékoztatók elhanyagolásából ered, a garanciális hibák kijavításával járó anyagi költségek a Megrendelőt terhelik.

A Vállalkozó javasolja, hogy a Megrendelő, ha nem kívánja személyesen felügyelni a folyamatot, vegyen igénybe Művezetőt vagy felelős megbízottat a garanciális időszak alatt.
Javasoljuk, hogy a beruházás kezdetekor terjesszék ki a biztosítást, hogy a kivitelezés ideje alatt fellépő károkat a biztosítótársaság megtérítse, például vízkár esetén.

A szolgáltatás / kivitelezés ára nem foglalja magában a garancia felügyeletet, hacsak az erre vonatkozó igényt a dokumentumok tartalmazzák.

A Megrendelő felelőssége és költsége a Munkaterület munkavégzésre megfelelő állapotban történő átadása. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a munkakezdés előtt a Vállalkozóval előre egyeztetett időpontig biztosítja a szükséges feltételeket. Amennyiben a meghatározott feltételek nem állnak rendelkezésre, és erről a Megrendelő nem értesíti írásban a Vállalkozót 72 órával a munkakezdés előtt, a Megrendelő köteles rendezni az adott munkanapra vonatkozó kiszállási és napi díjakat.

A Munkaterület átadásából eredő késedelemért a Megrendelő vállal felelősséget. A Munkaterületet a Megrendelőnek a kivitelezés teljes ideje alatt munkavégzéshez megfelelő állapotban kell tartania, és gondoskodnia kell arról, hogy a Vállalkozó zavartalanul végezhesse a munkáját, beleértve a munkaterületre való bejutást.

A Megrendelő köteles biztosítani villamos áramot (230V, 16A)-t és vízellátást a Vállalkozó részére a Munkaterületen. Ezeknek a költségei nem részei a vállalkozói díjnak, és a Megrendelőnek kell ezeket viselnie. Ha a Megrendelő nem biztosítja a szükséges feltételeket, és erről a Vállalkozót 72 órával előtte írásban nem értesíti (pl. áram- és vízellátás, egyéb építkezési akadályok), vállalja, hogy rendezni fogja az ebből adódó plusz kiszállási és napi díjakat.
A Megrendelő felelősséggel tartozik a Vállalkozó által szállított anyagok őrzéséért a munkavégzés időn kívüli időszakban. Amennyiben az anyagok elvesznek, eltulajdonítják, megrongálják vagy megsemmisülnek, a Megrendelő köteles viselni a teljes kárt.
A Megrendelőnek gondoskodnia kell a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt esetlegesen félbemaradt szerkezeti részek állagmegóvásáról. Ezeknek a költségei nem részei a vállalkozói díjnak, és a Megrendelőnek kell ezeket viselnie. A szükséges intézkedésekről a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt.
A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia. Az utasítás nem terjedhet ki a munkafolyamat szervezésére, és nem nehezítheti meg a teljesítést. Ha a Megrendelő nem célszerű vagy szakszerű utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára, végezheti el. Erről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha az jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat a Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében közzétett szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségben teljesíteni, mindig az érvényes jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A Vállalkozó célja a legmegfelelőbb esztétikai megoldás elérése, ugyanakkor hangsúlyt fektet a teljesítés során arra, hogy a műszaki követelményeknek megfeleljen. A Vállalkozó megerősíti, hogy rendelkezik a szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel a szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez, mind saját maga, mind pedig esetlegesen igénybe venni kívánt alvállalkozói részről.

 

1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében közzétett szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségben, mindenkor érvényes jogszabályok rendelkezéseivel összhangban nyújtani. Az esztétikus megoldásra való törekvése mellett a műszaki követelményeknek való megfelelés a teljesítés elsődleges szempontja. A Vállalkozó kijelenti, hogy saját maga és esetlegesen igénybe venni kívánt alvállalkozói rendelkeznek a szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel.

2. A Vállalkozó a munkák során igénybe veheti alvállalkozói közreműködést, és érte ugyanúgy felelős, mintha a munkát saját maga végezte volna.

3. A Vállalkozó köteles betartani a munkavédelmi, foglalkoztatási, adózási és egyéb jogszabályokat.

4. A szerződő felek közötti lényeges adatok, körülmények és utasítások írásban, e-mail útján történő közlésére kötelesek. Az írásban közölt tények kötelező érvényűek a Vállalkozó számára, és minden egyéb kommunikáció semmisnek tekintendő. A Vállalkozó csak az írásban közölt tényeket veszi figyelembe, és a megrendelő által egyéb eszközökkel tett intézkedésekre nem vállal felelősséget.

5. A Vállalkozó köteles a beépítésre szánt anyagokat a Megrendelő által kijelölt helyre szállítani, és ezeket a végszámla kiegyenlítéséig tulajdonában tartani.

6. A Vállalkozó a medencék telepítéséhez szükséges információkat és dokumentációt elektronikusan továbbítja a Megrendelőnek. Azonban nem vállal felelősséget a felépítmény elhelyezésének, burkolatkialakítási sajátosságainak és szintezésének összhangjáért, valamint az egyéb körülmények vizsgálatáért, hacsak az ajánlat ezen szempontokra külön nem tér ki.

7. A Vállalkozó jogosult fényképet, videót és élő közvetítést készíteni a munkaterületen, kivéve, ha a Megrendelő előzetesen írásban tiltakozik. A Vállalkozó garantálja, hogy a felvételeken szereplő Megrendelő magánszemélyek személyazonossága nem lesz felfedve, kivéve írásbeli hozzájárulás esetén. A Megrendelő jogi személy esetén a név és cím nyilvánosságra hozható. A Vállalkozó elkötelezi magát az elkészült képek vagy videofelvételek későbbi privát vagy eltávolítási kérése esetén.

8. A Vállalkozó a felhasznált csomagolóanyagokat és segédanyagokat a munkaterületen meghatározott helyre helyezi el. A szemét elszállítása nem tartozik az ajánlat részéhez, hacsak az ajánlat ezen szolgáltatásra nem tér ki.

1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat a Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében közzétett szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségben teljesíteni, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Vállalkozó elsődlegesen a műszaki követelményeknek megfelelő teljesítést tartja szem előtt, miközben törekszik esztétikus megoldásokra. A Vállalkozó, valamint az általa esetlegesen igénybe venni kívánt alvállalkozók rendelkeznek a szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel a szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez.

2. Alvállalkozó közreműködését igénybe veheti a Vállalkozó, akiért a Vállalkozó ugyanolyan felelősséget vállal, mintha a munkát saját maga végezte volna. Amennyiben több alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó felelős az alvállalkozók munkájának szervezéséért.

3. A Vállalkozónak be kell tartania a munkavédelmi, foglalkoztatási, adózási és egyéb jogszabályokat, és ezt az alvállalkozóival is betartatja.

4. A szerződő feleknek minden lényeges adatot, körülményt és utasítást írásban kell közölniük egymással e-mail formájában. Az írásban közölt tények kötelező érvényűek a Vállalkozó számára, és minden más cselekmény a megrendelő saját felelősségére történik.

5. A Vállalkozónak a beépítésre szánt anyagokat a közös megegyezés szerint meghatározott időpontban kell szállítania és azokat a Megrendelő által kijelölt helyre elhelyeznie. A beépített elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

6. A Vállalkozó biztosítja a medencék telepítéséhez szükséges információkat és dokumentációt, ugyanakkor nem vállal felelősséget a felépítmény elhelyezésének, burkolatkialakításának és szintezésének összhangjáért, valamint más körülmények vizsgálatáért, hacsak az ajánlat kifejezetten nem tér ki rá.

7. A Vállalkozó jogosult fényképeket, videókat és élő közvetítéseket készíteni a munkaterületen, kivéve, ha a Megrendelő előzetesen írásban tiltakozik. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételeken szereplő Megrendelő személyes adatait nem fedné fel, kivéve, ha erre írásbeli engedélyt kap. Jogászati személy esetén a Megrendelő neve és címe nyilvánosságra kerülhet. A képek és videofelvételek eltávolítását a Megrendelő írásban kérheti.

1. Munka óradíjak: 11.500 Ft/fő/óra

2. Kiszállási díj: 200 Ft/km ( Gyömrőtől számítva oda-vissza)

3. PP műanyag medence 8 x 3 méterig ( hossz x szél ) 470 Ft / km + 20.000 Ft rakodási díj.
Túlméretes medence szállítása 3-tól 3,5 méter szélességig 500 Ft / km + útvonalengedély.
( Gyömrőtől számítva oda-vissza) A termékek szállítása a megrendelő kapujáig értendő, onnan a megrendelő feladata elhelyezni a medencét. Daruval vagy emberi segítséggel.
Egyben szállított medence esetén a levételre fel kell készülni. A szállító 30 perc várakozás után, állási időt számíthat fel.

4. Amennyiben az elvégzendő munka nem haladja meg a 2 óra időtartamot, úgy 50 km kiszállás felett minden megtett 100 km után a munkadíj 50%-át számolja fel fejenként a Vállalkozó kiszállási díj gyanánt.

/A kiszállási és kiszállítási távolságot mindig a gyorsforgalmi úthálózaton megadott km távolság alapján számolják ki. Hibásan megadott vagy módosított irányítószám és/vagy cím esetén a kiszállítás költség változtatásának jogát fenntartják. A kiszállás és kiszállítási díjra vonatkozó díjak.

1. A munka befejezésekor az átadás-átvételi eljárás zajlik, ahogyan azt az árajánlat tartalmazza. A kiküldött ajánlatban alapesetben kék színű anyagra értendő. Ettől való eltérést – módosítást írásban jelezni szükséges.

2. A Vállalkozó értesíti a Megrendelőt az átadás-átvétel pontos időpontjáról, amelyre a Megrendelőnek meg kell jelennie. Ha a Vállalkozó által javasolt időpont nem felel meg a Megrendelőnek, írásban kérheti az időpont módosítását, vagy kijelölhet egy felelős személyt aki a Megrendelő nevében átveszi a munkálatokat.

3. A Megrendelő köteles tételesen rögzíteni a kivitelezési hibákat és a szavatossági igényeket. További hibákat csak abban az esetben lehet megjelölni, ha bizonyítani lehet, hogy azok az átadás-átvétel időpontja után keletkeztek. A Vállalkozó köteles vállalt határidőre elvégezni a hibajavítást, ha a hiba valóban fennáll.

4. A Megrendelő nem utasíthatja el az átvételt olyan kisebb hiba miatt, amely nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A kisebb gyűrődések és a csepegő víz a gépészeti rendszerben nem befolyásolják az I. osztályú minősítést.

5. A Szerződő felek közösen végzik az átadás-átvételi eljárás során a szokásos és indokolt műszaki próbákat, amelyek a megfelelő minőség megállapításához szükségesek.

6. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig nem kezdődhet meg az építmény rendeltetésszerű használata.

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a Vállalkozót nem terheli felelősség a késedelemért, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontját azért kénytelen a Vállalkozó későbbre halasztani, mert a munkálatokat vis maior, vagy valamely hatóság jogszabályi előírásokkal ellentétes késlekedése hátráltatja. A Szerződő Felek rögzítik, hogy vis maior-nak minősül és a kivitelezési határidő meghosszabbodását eredményezi minden olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a Vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Különösen, de nem kizárólagosan vis maior eseményeknek tekintik a Szerződő Felek a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, jogszabályváltozás, régészeti lelőhely feltárása. Vis maior esetén a Vállalkozó késedelmére vonatkozóan jelen szerződésben előírt jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.

2. A kivitelezés időtartama az időjárástól függően változhat, így késedelem esetén cégünk semmilyen anyagi felelősségre nem vonható.

Amennyiben a meghatározott határidőt az időjárási körülmények miatt nem lehet tartani, társaságunk munkacsere révén igyekszik az első lehetséges időpontot biztosítani a munka elvégzéséhez.

A meghatározott időpont a munka megkezdését követő 72 órán belül módosítható, ha azt a megrendelő okolható indokkal kéri. Ilyen esetben az első szabad időpontot biztosítjuk a munka elvégzésére.

Ha a megrendelő 72 órán belül időpontmódosítást kér, akkor meghiúsulási díjat számolunk fel. A meghiúsulási díj mértéke 30.000 Ft/munkanap/fő gépészeti szerelés esetén, valamint 50.000 Ft/munkanap/fő új medence telepítése vagy medence teljes felújítása esetén.

3. Amennyiben a meghiúsulásra kiszállás után derül fény, és a Megrendelő erről nem tájékoztatta a Vállalkozót, úgy a kiszállási díj is felszámításra kerül.

4. Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségével 5 (öt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a kivitelezési munkákat a késedelem idejére leállítani. A Megrendelő köteles a Vállalkozói díj esedékes részére vetítetten 20% késedelmi kamatot fizetni. Emellett a Megrendelő köteles megtéríteni a leállásból, állagmegóvásból, újrakezdésből eredő ténylegesen felmerült és igazolt költségeket a Vállalkozónak. A megrendelői késedelemből eredő leállás idejével a kivitelezési határidő meghosszabbodik. Amennyiben a fizetési elmaradás rendezésre kerül, a vállalkozó beilleszti munkarendjébe a befejezést, mely nem jelent azonnali munkakezdést. A várható újrakezdési időpontról a vállalkozó a lehető leghamarabb értesíti a Megrendelőt.

5. Ha a Szerződő felek késedelme meghaladja a 15 (tizenöt) naptári napot, akkor a késedelmet elszenvedő fél jogosult a jelen szerződést a késedelemben lévő félnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani. A Szerződő felek a felmondás kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni. Ha a felmondás a Megrendelő késedelméből ered, a Megrendelő köteles a Vállalkozói díjnak a felmondásig esedékessé váló részét, valamint a teljes Vállalkozói díj és az esedékessé váló rész közötti különbözetet meghiúsulási kötbér címén a Vállalkozónak megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt mondja fel a szerződést, a Vállalkozó jogosult a felmondás közléséig esedékessé váló Vállalkozói díjra.

6. Ha a Megrendelő a munka átadás-átvételi eljárást követően a végszámla fizetési kötelezettségével 3 (három) napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő köteles a késedelem idejére késedelmi kamatot fizetni (5.000 Ft/nap), amiről a Vállalkozó külön számlát állít ki. A beépített elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

1. A Szerződő felek vállalják, hogy a kivitelezés teljesítése során megszerzett üzleti titkokat megőrzik. Az üzleti titkokat nem hozzák nyilvánosságra, nem közlik illetéktelen harmadik felekkel, és nem teszik hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Ezen túlmenően nem használhatják fel a birtokukba került információkat saját vagy harmadik fél javára vagy érdekében, sem közvetlenül, sem közvetve.

2. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, megoldás és adat, amely a Szerződő feleknek az ajánlatadás és a kivitelezés teljesítése során nyilvánvalóvá vált, különösen a másik félre vonatkozó pénzügyi információk, marketing és értékesítési stratégiák, üzleti tervek, alkalmazottak és tisztségviselők adatai, pénzügyi tervek, designok, formulák, know-how, eljárások, mindenféle “Bizalmas” megjelöléssel ellátott dokumentum vagy egyéb információ, amelyet a másik fél írásban közölt és bizalmasnak minősült, vagy amelyre vonatkozóan elvárható a bizalmas kezelés.

3. A Szerződő felek kötelesek a fent meghatározott üzleti titkokat a kivitelezés, valamint az átadás-átvétel időpontját követően is, korlátlan ideig üzleti titokként kezelni olyan módon, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség nem érinti azokat az adatokat, amelyek időközben – a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt kivéve – köztudomásúvá váltak.

4. A Vállalkozó köteles megtartani a Megrendelő működésével kapcsolatos üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül. A Vállalkozó elismeri, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése üzleti titok jogtalan felhasználásának minősül.

5. A Vállalkozó jogosult fényképeket, videókat és élő közvetítéseket készíteni a munkaterületen. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételeken szereplő Megrendelő magánszemély(ek) adatait, nevét, címét nem fedte fel, kivéve, ha a Megrendelő írásban hozzájárul ehhez. Ha a Megrendelő jogi személy, akkor annak neve és pontos címe nyilvánosságra kerülhet.

A Vállalkozóra a jótállási kötelezettség a végszámla kiegyenlítését követően terheli, amint azt a Ptk.-ban vagy a jelen szerződésben előírják.
Amennyiben a garanciális feltételeket betartják, a Vállalkozó 1 év jótállást és 2 év szavatosságot vállal a megrendelt medencetestre, valamint 1 év jótállást és 1 év szavatosságot a gépészeti elemekre. Kivételt képez, ha az ügyfélajánlat másként rendelkezik. Ezen felül a Vállalkozó a továbbiakban a törvény által előírt módon gondoskodik a szervízellátásról és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásáról. Nem tartoznak a garanciális kötelezettség körébe a gyorsan kopó alkatrészek (pl. tömítések stb.), valamint az esetleges nem rendeltetésszerű működtetés következményei.
A jótállás nem terjed ki külső elemi károkra. A medence és egyéb alkatrészeinek elemi károk esetén történő károsodására javasolt a meglévő biztosítási kötvény kiterjesztése, vagy új biztosítás kötése.
A gyártó/forgalmazó kötelezi magát arra, hogy a jótállási időn belül az anyag vagy gyártási rendellenességből adódó hibákat a törvény által előírt módon kijavítja. Az alkatrészcsere esetén csak az adott alkatrészre hosszabbítja meg a jótállási időt. A jótállási kötelezettség nem terjed ki sem az elhasználódás okozta elváltozásokra, sem természetes kopásra, sem a helytelen üzemeltetés közben történő meghibásodásra, sem helytelen vegyszer-használatból eredő károsodásokra.
A vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha az üzemeltetés során nem megfelelő használat történik. A vállalkozó csak az általa végzett telepítések esetén vállal garanciát a helytelen telepítés következtében felmerülő problémák elhárítására.
Az automata vegyszer adagolás érzékelőinek garanciális időtartama 1 hét. Javasolt az automata vegyszer adagolás végső bekötését a térrendezés után végrehajtani. A későbbi bekötés esetén egyszeri kiszállási díjat számítanak fel (ezen alkalommal csak a szondát helyezik a már kiépített rendszerbe, és ekkor indul el az automatikus vegyszer adagolás). Tapasztalatok szerint az ilyen elhelyezés meghosszabbítja az első szondacserének az időtartamát, mivel a térrendezés és a földmunka során felmerülő szennyeződések eltéríthetik a mért értékeket és károsíthatják a szonda minőségét. A szondák cseréje minden szezonban javasolt. A szonda újrakalibrálása nem jelent garanciális kiszállást!
Saját telepítés esetén: Hibás PP medence telepítés esetén a medencetest deformálódhat. Ebben az esetben a lépcső, ülőpad elválhat a testtől. A test gyártási alakja és mérete megváltozhat, az anyag eltörhet. Ezekre a hibákra garanciát nem vállalunk.
Garancia abban az esetben érvényes, ha a megrendelő 3 évig ( 3 tavasziasítást és 3 téliesítést ) is a gyártóval, vagy olyan másik céggel végezteti, aki erre jogosult, és ezt igazolni is tudja. ( számlával ) A nem szakszerűen üzemeltetett medencére garanciát nem vállalunk. ( pl.: fagyás károk, vegyszerezés )

A medence kivitelezése során a Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít a rozsdamentes és saválló beépített elemek földelésére, különösen a kőműves munka alkalmával. Fontosnak tartjuk, hogy a villanyszerelés során az egyenpotenciál kiegyenlítése kritikus jelentőségű.
A medencében található termékek természetes barnulása egy természetes folyamat eredménye. A tisztításuk a víz összetételétől függ, és akár szezononként 2-3 alkalommal is szükségessé válhat. Ezt a karbantartási feladatot a Megrendelőnek kell ellátnia. A bekezdésben foglalt termékekre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a felület tisztítása után láthatóan az anyag maga is rozsdásodni kezdett.
A szerelt villamossági dobozokra 1 év garanciát vállalunk. Ezt követően a javítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti el. A társaságunk a javítást a garanciális időszakon kívül nem tudja vállalni. Kiszállási és munkadíj ellenében a doboz leszerelését vállaljuk, de ebben az esetben a működés biztosítása a Megrendelő feladata.
Az eszközök garanciális javítása telephelyi garanciával érvényes. A kiszállási díjat a javítás jellegétől függetlenül kiszámlázzuk. A Megrendelő által írásban (e-mail útján, vagy postai levélben) bejelentett hibákat 15 munkanapon belül kötelesek vagyunk megvizsgálni, és további 30 munkanapon belül kijavítani. A javítás időtartama alatt a medence vizében keletkezett károkért a Vállalkozó nem vonható felelősségre.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármiféle építési, átalakítási munka elvégzése a kivitelezett építményen kizárja a jótállási, szavatossági és kártérítési igénye érvényesítését az érintett épületrészek, szerkezetek és anyagok tekintetében. Továbbá, a Megrendelő elismeri, hogy az átadás-átvételi eljárás során átvett kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása ugyanezen következményekkel jár, kivéve, ha ezeket a munkálatokat a Vállalkozóval egyeztetve végezteti el.
A Vállalkozó a medence felújítása során nem vállal felelősséget a medencetest szerkezetéért, ha a munkálatok során feltárt, előre nem látható szerkezeti hibák merülnek fel. Ugyancsak nem vállal felelősséget a medencetesten korábban elvégzett javítások által okozott hibákért vagy az azokból eredő hátráltató eseményekért. Amennyiben a Vállalkozó hibát vagy rendellenességet észlel a felújítás során, azt fényképekkel dokumentálva jelzi a Megrendelőnek, és a felek közösen jegyzőkönyvet készítenek.
A Vállalkozó nem vállal felelősséget a PVC csőrendszer téli időszak előtti víztelenítés elmulasztásából bekövetkezett fagykárokért. A Vállalkozó kérésre instrukciókat ad a Megrendelőnek a fagykárt megelőző eljárásokról.
A medencefólia maximális 32°C-os hőmérsékletű vízzel használható. A medence túlfűtése a fólia idő előtti öregedését és roncsolódását okozza. A medencevíz túlfűtéséből adódó sérülések nem garanciális problémák.
PP műanyag medencék esetén 10 év degresszív vízzáróssági garanciát alkalmazunk megfelelő telepítés és használat mellett. A degresszív garancia keretében a Megrendelő a javítás anyag és munkaköltségének meghatározott százalékát fizeti, mely az 1 évet követően 10%, a 2 évet követően 20%, és így tovább, míg a 10. évet követően a garancia megszűnik. A kiszállást minden esetben kiszámlázzuk a medence korától és a javítás jellegétől függetlenül! A javítási munkálatok díjai a helyszínen fizetendőek készpénzben.

A PP lemezre és a fóliákra rendeltetésszerű használat mellett a gyártók 5 éves garanciát vállalnak. Azonban a műanyag elszíneződése esetén a gyártó fenntartja a jogot, hogy az elszíneződés okának kiderítésére egy darabot kivágjon a medence fóliából, melyet további vizsgálatra küld. Ennek tényét a vevő köteles tűrni a rendeltetésszerű használat megállapítása érdekében.
Amennyiben a Vállalkozó a helyszínen meggyőződik arról, hogy a Megrendelő által bejelentett hibák nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe, esetleg a nem rendeltetésszerű működtetés következményei, úgy a Vállalkozó erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Megrendelő vállalja, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és óradíjat (minimum 1 óra) a helyszínen készpénzben rendezni fogja, amint azt a III./1-3 pontok részletesen ismertetik.

Építés és telepítés
Egyben szállított medencét a gépészünk kiszállás idejére már a végleges helyére kell beállítani.
A medencének tisztának és vízmentesnek kell lennie. Gépészünk munkáját nem akadályozhatja semmi.
Rajtunk kívülálló okok miatt, pl. rossz időjárás esetén, a munka befejezése kerül. Későbbi kiszállásnál biztosítani szükséges a fent felsorolt tételeket. Állapotmegóvás.
Rajtunk kívülálló okok miatt mint pl.: helytelen gödör méret, beton minőség, minden olyan negatív körülmény, ami nem biztosítja a medence építésének és telepítésének megfelelő minőségben való építését, úgy kollégáink nem tudnak belekezdeni a munkálatokba. Ilyenkor a kiszállás mellett, munka óradíjak kerülnek felszámításra. És tolódhat a teljesítés időpontja is.

PP medencetest

Medencéinket hegesztési eljárással gyártjuk.
Gépi megmunkálás mellett, kézi szerszámokat is igénybe veszünk. Ennek következményében, a testen kívül és belül is láthatóak és kitapinthatóak a megmunkálás folyamatai. Ezek nem minősülnek garanciális problémának / hibának.

Római lépcső és egyéb lépcsők: Alapesetben 30 cm-es fokokkal dolgozunk. Lépő és a rugdosó méretei.

Ülőpad: Ülőfelülete eltérő a medence mértekhez. Körmedencébe 3 méterig 40 cm ülőfelülettel, 3 méter felett 45 cm. Egyedi kérés alapján ez változtatható.

Gépészeti akna

Műanyag gépészeti akna alapesetben: 120 x 120 cm henger akna. Erősített kupakkal, a medencével megegyező színben. Az akna teste alapesetben kék, de ez eltérhet a gyártás során. Akna és a medence között 70 cm-es nyitott hely szükséges a szereléshez. A műanyag aknánál a gumi falátvezetések normál esővíz elvezetés mellett vízzáróak, így a víz nem tud beszivárogni a műanyag akna belsejébe.
Talajvíz vagy rossz esővíz elvezetés esetén a gumi falátvezetések nem nyújtanak tökéletes vízzárást. Ilyen esetben a víz elvezetését és zsompszivattyút kell alkalmazni, melyet csak felár ellenében telepítünk. Melynek áráról az árajánlatban tájékoztatást adunk.
Épített akna esetén, csövek a falakban kerülnek kiépítésre / átvezetésre. Az akna alapterülete minimum 120 x 120 cm-es legyen. Magassága minimum 100 cm, ebben az esetben az akna tetejét a gépészeti szerelés után kell kivitelezni. Az akna fedlap mérete min. 80 x 80 cm. Az akna és fedlap mérete függ a gépészet tartalmától. Erről további információk az adott gépészet kiválasztása után.
Gépészeti elemek beépítésének helyei alapesetben ( egyedi méretektől, bordák kiosztásaitól, gyártási biztonság megőrzése esetén ezek változhatnak )

Befúvók: a medence tetejétől 35-40 cm-re a befúvó közepe.
Oldalsó ürítő: medence aljától -7-8 cm-re a befúvó közepe, legközelebbi pont a medence aljához.
Szkimmer: elhelyezése a medence tetejétől, 3-5 cm-re szkimmer keret teteje. Vízszint normál szkimmeres kiépítés esetén 10-14 cm a medence felső peremétől.
Lámpa: Medence hosszú oldal közép – közép pontján helyezkedik el, egy darab esetén. Kérés és egyeztetés esetén az elhelyezés megváltoztatható, erről írásos megerősítést kérünk.
Ellenáramoltató: A gépház felöli oldalon, lentről nagyjából 50 cm-re. Amennyiben a szkimmer alatt helyezkedik el, akkor a beépítése lejjebb helyezkedhet el.
Beépítők helyeinek megváltoztatása minden esetben egyeztetés szükséges. Erről írásos megerősítést kérünk.
Hőszivattyú: Hőszivattyú elhelyezése az aknától számított 5 méteres sugárban. A hőszivattyú elhelyezéséről telepítési útmutatónkban írunk.
A hőszivattyúhoz szükséges villanyszerelést csak akkor vállaljuk el, ha a helyszínen, a hőszivattyú helyén rendelkezésre áll egy 1 fázisú, 3 eres, legfeljebb 2,5 mm2 keresztmetszetű, kismegszakítóval áramtalanítható kábel. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a hőszivattyú bekötése egy későbbi alkalommal lehetséges, kiszállási és munkadíj ellenében.
Egyéb speciális bekötést igénylő elemek:
Fűtőpatron ( bekötéshez minősített villanyszerelő szükséges )
Hőcserélő ( erre szakosodott szerelő )

Cégünk nem vállal felelősséget a hibás bekötésből eredő károkért!
A polipropilén medencék visszatöltését csak és kizárólag földnedves betonnal (CKT) szabad végezni, ellenkező esetben a garancia érvénytelen! A medence aljára és oldalára 2 cm-es XPS lépésálló szigetelés szükséges.

A medence körüli végleges burkolat kialakítása utáni vetemedésért és alakváltozásért felelősséget és garanciát nem vállalunk. Ezt a megrendelőnek kell körültekintően kivitelezni vagy felügyelni.

• a víz hőmérséklete nem lépheti túl huzamosan a 32°C-ot
• a medencevíz PH-értékének 7,0 és 7,8 között kell lennie
• a kémiai egyensúlyt a Langelier-index -0,3-+0,3 értéke között érjük el, ez biztosítja, hogy nem
lép fel korrózió és vízkőlerakódás. A maximális klórtartalom nem lépheti át a 3PPM-et
• a medencevíz redoxértéke nem lépheti át a 750 mV-ot
• a medence vízminősége megfelel legalább az országban előírtaknak, ha nincsenek ilyen
előírások, a DIN19643I-IV szabvány érvényes
• a vízminőségének, amellyel a termék érintkezésbe lép, a zEU ivóvízre vonatkozó előírásainak
kell megfelelnie és a nyilvános vízvezetékrendszerből, ill. ivóvíznek elismert ellátási
forrásokból kell származnia.
A garancia nem vonatkozik a medence vízvonal feletti felületének elszíneződésére és közvetlen
vagy közvetett mechanikai sérülésekre. A garancia nem érvényes továbbá olyan károkra, melyeket a szakszerűtlenül
beállított PH-érték, vízkő és természetes savak (pl. levelek) okoznak. Ha a tulajdonos hibát észlel,
köteles 30 napon belül írásban jelenteni azt a gyártó felé (a korábban jelzett központi e-mail
címen), különben a garancia megszűnik. A garancia nem érvényes pl. szakszerűtlen daruzásból,
helytelen visszatöltésből eredő sérülésekre.

Elírásokért, változó / téves információkért felelősséget nem vállalunk.